Често средствата за покупка на имот се осигуряват с кредит. Тук е разгледан най-често срещаният начин за кредитиране – ипотечен кредит, отпуснат от банка. За кредит банките изискват кандидатът да отговаря на определени условия: – да има необходимия доход, който да позволява изплащането на кредита; – да няма лоши кредити последните 5 години; – стойността на имота, който ще бъде предоставен като обезпечение да надвишава сумата, която ще бъде отпусната. Банката обследва доходите на лицето, кандидатстващо за кредит. То трябва да докаже, че има необходимите доходи за да може да го изплаща. Това е първата стъпка и от нея зависи, с какви средства ще разполага купувачът.

След като бъде разгледан доходът на кандидата, банката дава предварително одобрение за сума, която би отпуснала на база финансовото състояние и кредитната история на кандидата.

След като бъде намерен подходящ имот, се изисква оценка на имота, за да се прецени, дали той е подходящо обезпечение за исканата сума. Оценката се изготвя от лицензиран оценител, като банката предоставя на купувача списък с оценители. Оценителят извършва оглед и изготвя оценката. Банката не финансира изцяло покупката, тя изисква самоучастие, което е различно според вида строителство. Най-добре се финансира монолитно строителство (тухлени и сгради ЕПК и ПК), за него банките могат да отпуснат до 90 % от оценката на оценителя. Панелните сгради се финансират по-малко. За да продължи процедурата за отпускане на кредита, трябва да бъдат предоставени всички необходими документи, доказващи собствеността на имота, подписан предварителен договор и оценката, изготвена от лицензирания оценител. В предварителния договор при покупка с кредит трябва да бъде включен текст, който обяснява, как ще бъде извършено плащането и че част от продажната цена ще бъде изплатена с кредит.При покупка с кредит продавачът получава част от продажната цена, няколко дни след нотариалното изповядване. Банката му гарантира, че ще си получи парите с писмо, което предоставя при нотариуса. Когато страните по покупко-продажбата са готови за нотариално изповядване и купувачът е подписал договор за кредит с банката, се насрочва ден и час за явяване пред нотариус. Банката настоява сделката да бъде направена при нотариус.При явяването пред нотариус присъства и упълномощен представител на банката. На практика при нотариуса се извършват две сделки – покупко-продажба и учредяване на ипотека. Освен стандартните такси за покупко-продажба, в този случай има и такси за учредяване на ипотека.

Законна ипотека. Законна ипотека може да се учреди само когато има покупка на имот и ипотеката се учредява върху имота, предмет на сделката. Законна ипотека се учредява, когато стойността, на която се изповядва сделката е по-голяма от сумата на кредита. Неразделна част от законната ипотека е договорът за кредит.

Договорна ипотека. Във всички други случаи се учредява договорна ипотека. Договорна ипотека се учредява на базата на договор за ипотека и може да се учреди само върху имоти, които при сключването на договора за ипотека принадлежат на лицето, което я учредява. Тя може да бъде учредена и в полза на друго лице, а не на банка и по този начин да се получи кредит от физическо лице или фирма. В случай, че задължението не се изплаща, кредиторът може да се удоволетвори с имота, служещ за обезпечение.

При покупка на имот с кредит, продавачът получава част от продажната цена със закъснение. Банката нарежда парите по сметка на продавача след като сделката е вписана, издадено е удостоверение за тежести от което е видно, че няма други тежести, освен вписаната в нея полза ипотека. Закъснението зависи от агенцията по вписвания и обикновено е една, две седмици.